Gemeenschappelijke gebouwen en infra

Het uitgangspunt van Hanzedorp is dat grond, infrastructuur, en opstallen zo veel mogelijk individueel eigendom zijn. Hieronder vallen in ieder geval de huiskavels. Ook opstallen zoals een loods of schuren ten behoeve van terreinonderhoud zijn in beginsel individueel eigendom. We kiezen daar voor omdat individueel eigendom meestal minder problemen in de gemeenschappelijke besluitvorming oplevert.

Als individueel eigendom niet reëel is worden zaken gemeenschappelijk beheerd. Waarschijnlijk zullen wegen, paden, bermen, kabels en leidingen, waterbergingen, gemeenschappelijke parkeerplaatsen met laadfaciliteiten, en singels gemeenschappelijk worden beheerd.

In uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld afvalinzameling) overwegen we publiek eigendom.