Sociaal contract

De term “sociaal contract“ komt uit de reguliere politiek, waar regelmatig naar een dergelijk fictief contract wordt verwezen. Dit document bestaat in werkelijkheid niet en is nooit door één burger ondertekend. Dat is jammer, want een dergelijk contract maakt in één klap duidelijk wat het leven in een gemeenschap vraagt: duidelijke afspraken over hoe wij als buren met elkaar om willen gaan. Voor Hanzedorp is daarom een sociaal contract opgesteld waar wij ons aan houden.

Bewonersvereniging

Ons sociaal contract beschrijft welke bestuursorganen er zijn, hoe besluiten worden genomen en hoe we omgaan met conflicten.

Hanzedorp kent een bewonersvereniging met een bestuur. Deze heeft dezelfde taken als iedere bewonersvereniging. Eventueel zijn er werkgroepen die specifieke taken op zich nemen, ieder met eigen bevoegdheden.

Conflictbemiddeling

Hanzedorp kent een arbitragecommissie die bemiddelt bij conflicten. Uitgangspunt is dat we conflicten op een duurzame manier oplossen. Met als doel dat we ook daarna nog buren blijven en met elkaar door één deur kunnen. We starten daarom met een open gesprek, eventueel ondersteund door een vooraf aangewezen bemiddelaar. Lukt het niet, dan kiezen we voor een externe arbiter. Wanneer dit ook niet toereikend is worden juridische stappen overwogen. We voorkomen hierdoor we dat conflicten uit de hand lopen en relaties ontwrichten.

Ook ná een conflict
door één deur kunnen!